(Omlouvání absence žáků : viz Školní řád)

 

     Třídní učitel uvolňuje žáka z vyučování na jeden den až 5 dnů.

     Ředitel školy rozhoduje o uvolnění žáka z výuky na dobu delší 5 dnů.

     Uvolnění se uskuteční na základě předem předložené písemné žádosti.    

Nemůže-li se žák vyučování zúčastnit z důvodů předem neznámých (např. nemoc), je zákonný zástupce povinen do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti (osobně nebo telefonicky).

Po ukončení takovéto nepřítomnosti pak zákonní zástupci žáka žádají prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce o omluvu dítěte. Zde přesně uvedou datum nepřítomnosti, její důvod a tyto údaje potvrdí svým podpisem. O tom, zda absence byla řádně odůvodněna a může být tudíž omluvena, rozhoduje třídní učitel. V odůvodněných případech si škola může vyžádat potvrzení lékaře.

Nesplní-li zákonný zástupce povinnost omluvit škole své dítě do pěti dnů od začátku jeho nepřítomnosti, ohlásí škola tuto skutečnost sociálně-právnímu odboru příslušného obecního úřadu. Nedoloží-li pak omluvenku zameškaných hodin podepsanou zákonným zástupcem nebo potvrzenou lékařem do pěti dnů po příchodu do školy, budou zákonní zástupci předvoláni do školy na zasedání výchovné komise, kde bude tento přestupek proti školnímu řádu projednán a sjednána náprava. V případě, že počet neomluvených hodin přesáhne počet 25, bude tato skutečnost rovněž nahlášena sociálně-právnímu odboru příslušného obecního úřadu.