logo

 

Projekt „Chci vědět víc“

Stejně jako loni i v letošním roce 2019 jsme získali dotaci od Statutárního města Ostravy na „Celoroční a jednorázové volnočasové aktivity pro děti mateřských škol a klienty školských zařízení zájmového vzdělávání“. Finanční podpora ve výši 60 000,- Kč je určena pro 170 dětí našich mateřských škol na ulicích Polanecká, Rošického a Stanislavského na projekt s názvem „Chci vědět víc“.


Svým poznávacím projektem chceme vytvářet u dětí základní a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě a rodnému městu, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným. Hravou formou chceme rozvíjet jejich technické myšlení, dovednosti, tvořivost a jejich fantazii. Chceme využívat logopedickou prevenci na zlepšení komunikačních dovedností dětí, motorických schopností mluvidel, správné výslovnosti, zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky a rozumových schopností, jemné a hrubé motoriky. Podporovat budeme vazbu k rodnému kraji a městu Ostravě.

Projekt je rozdělen do tří rámcových oblastí s názvy:
1. Zkoumáme přírodu -
a/ Ekoškolka-5 denní pobyt v CHKO Beskydy
b/ Příroda kolem nás-poznávání přírodních lokalit v okolí, technických, kulturních a environmentálních projektů a objektů
2. Malý konstruktér –
a/ Pracovní dílny, workshopy
b/ Exkurze do významných technických, environmentálních, historických, kulturních objektů
3. Logohrátky –
a/ Logopedické chvilky,
b/ Logopedické semináře a besedy pro učitele, rodiče, příbuzné dětí, logopedická prevence
c/ Hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky

 

logo


Projekt MŠ „Chci vědět víc“

V roce 2018 naše mateřské školy získaly dotaci ve výši 60000,-Kč na celoroční i jednorázové aktivity pro děti MŠ, na základě rozhodnutí Rady Statutárního města Ostravy. Vypracovali jsme environmentální projekt s názvem „Chci vědět víc“, kterým budeme podporovat u dětí základní sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě a rodnému městu, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným a poskytovat základní poznatky o správném a nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí a k sobě samému.

Cíle projektu:
1. Rozvoj komunikativních dovedností žáků, utváření postojů přátelských vůči přírodě a životnímu prostředí, aktivizace žáků a obohacování o praktické poznatky získávané bezprostředním kontaktem s přírodninami, přírodním materiálem, ale i aktivním pobytem v terénu, rozvíjení tvořivosti a týmové spolupráce. Seznámení s historií Ostravy a Moravskoslezského kraje, s kulturními, technickými a přírodními objekty, seznámení s místem a prostředím, ve kterém děti žijí a vytváření pozitivního vztahu k němu, rozvíjení zájmu o učení, vytváření základů pro práci s informacemi.
2 Seznamovat děti s významem prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důležitost obstát samostatně v obtížné situaci. Dále rozvíjet znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu; posilovat odpovědnost dětí za vlastní zdraví a bezpečnost.

Projekt je rozdělen do dvou rámcových oblastí s názvy:
1.Zkoumáme přírodu -
a/ Ekoškolka-5 denní pobyt v CHKO Beskydy
b/ Programy environmentální výchovy
c/ Příroda kolem nás - poznávání přírodních lokalit v okolí, technických, kulturních a environmentálních projektů a objektů
2.Cítím se zdravě a bezpečně -
a/ Stravuji se zdravě
b/ Cítím se bezpečně ( prevence úrazů, požární ochrana, dopravní výchova, mimořádné události )

 

Logolink OP VVV hor barva czvzdelavani

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy. Statutární město Ostrava působí v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/vzdelavani/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáž KP SVL v Polsku   Foto

 

logo

 

  Projekt MŠ: „Chci vědět víc“

Projekt je hrazen z rozpočtu statutárního města Ostravy

V tomto školním roce jsme vypracovali a podali žádost o finanční příspěvek na Celoroční i jednorázové aktivity pro děti MŠ a klienty školských zařízení zájmového vzdělávání. Rada Statutárního města Ostravy rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 80000,-Kč v roce 2017 na projekt MŠ „Chci vědět víc“, který je součástí školního projektu „Škola vážně i nevážně 2017“

Svým environmentálně poznávacím projektem chceme vytvářet u dětí základní sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě a rodnému městu, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným a poskytnout základní poznatky o správném a nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí. Důraz je kladen na nekonzumní hodnotovou orientaci a na spoluodpovědnost za stav životního prostředí. Podporovat budeme vazbu k rodnému kraji a městu Ostravě.

Projekt je určen pro 140 dětí MŠ a rozdělen do dvou rámcových oblastí s názvy:

1.Zkoumáme přírodu

a/ Ekoškolka-5 denní pobyt v CHKO Beskydy

b/ Pískohrátky-rozvoj praktických činností při seznamování s přírodním materiálem Více zde   Fotogalerie

Fotogalerie

c/ Příroda kolem nás-poznávání přírodních lokalit v okolí, technických, kulturních a environmentálních projektů a objektů

2.Poznáváme Ostravu

a/ Pracovní dílny v MŠ Více zde Fotogalerie

b/ Workshopy  Více zde  Fotogalerie

c/ Exkurze do významných technických, environmentálních, historických, kulturních objektů  Více zde

Fotogalerie

 

logo

Projekt je hrazen z rozpočtu statutárního města Ostravy - oblast školství

Název projektu: „Zvídavý předškolák 2016"

Dle výběrového řízení na poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti školství pro rok 2016 byl MŠ ze Svinova poskytnut účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 50 000 Kč. Ten jsme získali na základě předložené žádosti na podzim roku 2015.

Termín: 1. 3. 2016 -31. 10. 2016

Projekt je rozdělen do dvou rámcových oblastí:
1. Buď fit! – sportovní aktivity pro podporu rozvoje tělesné zdatnosti předškolních dětí.
Plán akcí:
a) Míčku hop! - hrajeme minigolf - místo - Sanatoria Klimkovice. Více zde.

Fotogalerie
b) Jak se hraje házená? - základy házené - hřiště oddílu, hřiště ZŠ
c) Atletický čtyřboj - hřiště ZŠ, areál SKSB Arrows Ostrava  Fotogalerie
d) Odpal si pro radost - základy T-ballu - zahrada MŠ, areál SKSB Arrows Ostrava Více zde   Fotogalerie

2. Sportovní školka - Kunčice pod Ondřejníkem - 5denní komplexní provázaný program pracující s environmentálními a sportovními postoji dětí. Program je rozdělen na dopolední i odpolední aktivity, režim dne je přizpůsoben dennímu režimu, na který jsou děti zvyklé z MŠ (odpolední klid, osobní volno)

Cíl: posílení vlastní sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí a vlastním tělem

Zde proběhnou tyto dvě akce:
a) Orientační běh - děti si na jednotlivých stanovištích ověří své znalosti fauny i flóry a zároveň svou obratnost a fyzickou zdatnost
b) Olympiáda dětí – zkouška dovedností dětí v netradičních disciplínách. Více zde.

Fotogalerie

Dílčími aktivitami dojde k podpoře nenásilného přechodu dětí z mateřských škol do školy základní.
Tímto projektem rozvíjíme u předškoláků ve větší míře:
• ohleduplnost a spolupráci v mezilidských vztazích,
• touhu po vědění a poznání,
• vytvářet citové vazby k přírodě a rodnému kraji.

                                                                LogoOstrava

 

Projekt je hrazen z rozpočtu statutárního města Ostravy – oblast školství

Název projektu: Zvídavý předškolák

Okruh. Celoroční i jednorázové volnočasové aktivity pro žáky škol a klienty školských zařízení

Termín: 2.3.2015 -30.11.2015

Projekt se zaměřuje na rozšíření činností a aktivit v oblasti sportovní, polytechnické, environmentální, vzdělávací, tvůrčí a společenské. Dílčími aktivitami dojde k podpoře nenásilného přechodu dětí z mateřských škol do školy základní. Projekt se skládá ze tří rámcových oblastí s názvy: Předškolák a deváťák, Objevujeme svět techniky a Ekoškolka.

Popis projektových dnů:

 

Oblast Předškolák a deváťák:

1. Velikonoční dílna – Připomenutí tradic Velikonoc. Více zde.   

2. Jak na to? – První pomoc. Více zde.

3. Vyrob si sám – Seznámení se školní dílnou. Více zde

4. Stanice mladých přírodovědců – výukové programy pro děti k ochraně ŽP. Více zde.

5. Kdo z koho? – Sportovní klání. Více zde. Fotogalerie.

 6. Hurá do přírody – Poznáváme faunu a flóru v okolí. Více zde.  Fotogalerie.

Oblast Objevujeme svět techniky:

1. Malý svět techniky U6 – Dolní Vítkovice - exkurze, seznámení s historii a vývojem

     techniky. Více zde. Fotogalerie.

2. Planetárium Krásné Pole - seznámení s technikou objevování. Více zde. Fotogalerie.

3. Muzeum Tatra – Kopřivnice – seznámení s technikou dříve a dnes. Více zde. Fotogalerie.

4. Dům včelařů Fojtství – Chlebovice – seznámení se včelařstvím, výrobou medu. Více zde.

   Fotogalerie.

Oblast Ekoškolka: Pětidenní pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem v rekreačním středisku Beskydský H-RESORT

Ekologicko-výchovné programy:

 1. A ta kráva mléko dává – Cíl: vysvětlit, kde se bere mléko, proč je zdravé a co se z něj dá vyrábět
 2. Koulelo se, koulelo, červené jablíčko - Cíl: pochopit význam ovoce a zeleniny pro člověka
 3. Já do lesa nepojedu - Cíl: uvědomit si význam lesa pro náš život
 4. Oheň a voda - Cíl programu: naučit děti nebát se ohně, znát jeho sílu i nebezpečí, pochopit koloběh vody v přírodě, její důležitost pro náš život

O všech projektových aktivitách bude informována široká veřejnost prostřednictvím webových stánek školy, budou vytvořeny příspěvky do časopisů Hrošík a Bobřík i místních periodik.

Do projektu budou postupně zapojeni předškoláci ze všech tří mateřských škol a žáci deváté třídy základní školy. Předpokládáme úzkou spolupráci se Základní školou a se Stanicí mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě.

Pochopení a podporu očekáváme od SMO městského obvodu Svinov.

Záměr a způsob realizace jednotlivých projektových dnů a workshopů:

 • projekt bude realizován v průběhu roku 2015

Místo realizace:

 • exteriéry a interiéry ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov
 • terénní exkurze CHKO Poodří
 • Malý svět techniky U6 – Dolní Vítkovice
 • Planetárium J. Palise – Krásn Pole
 • Muzeum Tatra – Kopřivnice
 • Dům včelařů Fojtství – Chlebovice
 • Ekoškolka, ekoprogram - Škola v přírodě Kunčice pod Ondřejníkem

 

Projekt: "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání" 

msmt

 Projekt je hrazen z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Název projektu: Logohrátky - logopedická prevence

Okruh.

Termín: 20.1.2015 - 31.12.2015

   Cílem projektu je zajištění profesiolnálně vedené cesty pedagogů ke správnému vývoji řeči u dětí předškolního věku tak, aby nemuselo docházet v pozdním předškolním věku a školním věku k nápravě u specializovaných logopedů a logopedických klinik.

    Aktivity, které bude projekt realizovat:

          - Proškolení pedagogického týmu v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku

          - Účast na odborných kurzech

          - Osvěta formou seminářů pro rodiče - zajištění odborníky SPC

          - Depistáže odborníky SPC

          - Nadstandartní péče o děti s vadami řeči při individuální práci během dne

          - Vytvoření prostoru pro klidovou práci s dětmi vyžadující individuální práci na správném vývoji řeči

          - Spolupráce s knihovnou (besedy)

          - Spolupráce se ZŠ - předčítání pohádek, divadelní představení pro děti z MŠ

   O všech projektových aktivitách bude informována široká veřejnost prostřednictvím schůzek s rodiči, ve veřejnosti přístupných prostorách MŠ, na webových stránkách školy, budou vytvořeny příspěvky do časopisů Hrošík a Bobřík i místních periodik.

 

   Do projektu budou postupně zapojeny děti ze všech tří mateřských škol. Předpokládáme úzkou spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem a Základní školou. Pochopení očekáváme od SMO městského obvodu Svinov.

 

   Záměr a způsob realizace jednotlivých projektových dnů a workshopů:

     -     projekt bude realizován v průběhu roku 2015

 

   Místo realizace:

     -     exteriéry a interiéry ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov

 

  

 

Průběžné hodnocení projektu: Logohrátky - logopedická prevence

 msmt

 

 Projekt je hrazen z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: 20. 1. 2015 -31. 12. 2015


Cílem projektu je zajištění profesionálně vedené cesty pedagogů ke správnému vývoji řeči
u dětí předškolního věku tak, aby nemuselo docházet v pozdním předškolním a školním věku k nápravě u specializovaných logopedů a logopedických klinik.

Časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí jsou dodržovány
podle daného rozpisu.

• V září 2014 proběhla beseda pro rodiče s Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošovou na téma: Logopedická prevence – předpoklad správné řeči úspěšného školáka.

• V září a říjnu 2014 byla realizována na jednotlivých pracovištích logopedická depistáž.

• V září 2014 se zúčastnily dvě učitelky MŠ semináře Předčtenářská gramotnost v MŠ.

• V průběhu šk. roku 2014-2015 probíhají na jednotlivých pracovištích zájmové kroužky Předškoláček (MŠ Rošického), Flétnička, Šikulka (MŠ Polanecká), Sportovní kroužek (MŠ Bílovecká).

• V lednu 2015 se konala na MŠ Rošického Přednáška Školní zralost – pro rodiče předškolních dětí.

• V průběhu šk. roku 2014-2015 byly na jednotlivých pracovištích zařazovány jazykové chvilky v MŠ – denně v průběhu dne (ranní hry, ranní kroužek, před odpoledním odpočinkem, odpolední činnosti) – po celý šk. rok.

• Byly provedeny ukázky jazykových chvilek pro rodiče, prezentace pomůcek
a vhodných materiálů pro práci s dětmi doma i v MŠ (květen - červen 2015).

• Pravidelným a cílevědomým plněním jednotlivých částí oddílu Jazyk a řeč v RVP jsme kladli zvýšený důraz na podporování správného přirozeného rozvoje řeči, komunikačních schopností a dovedností u dětí PV, osvojování si některých poznatků
a dovedností, které předcházejí čtení a psaní a to - po celý školní rok.

• Došlo k proškolení pedagogického týmu (5 učitelek) v oblasti logopedické prevence
u dětí předškolního věku.

• Byly zakoupeny pomůcky a výukové programy Brepta na jednotlivé pracoviště.

O všech projektových aktivitách je informována široká veřejnost prostřednictvím schůzek s rodiči, ve veřejnosti přístupných prostorách MŠ, na webových stránkách školy, byly dodány příspěvky do Svinovského hlasatele, časopisů Hrošík a Bobřík.

Do projektu jsou postupně zapojovány děti ze všech tří mateřských škol. Předpokládáme nadále úzkou spolupráci s MŠMT, SPC Ostrava-Zábřeh, základní školou a Městským obvodem Svinov.

                                                               Bc. Pavlína Slováková

 

Logohrátky – logopedická prevence v MŠ


   Pro rok 2015 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podpořen projekt mateřských škol Logohrátky-logopedická prevence financovaný z rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015". Finančně se na tomto projektu podílí taktéž zřizovatel částkou určenou na vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávacím programu Logopedický asistent, který je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.

   Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.
                                                              Bc. Pavlína
Slováková

 

 

Průběžné hodnocení projektu: Logohrátky - logopedická prevence

msmt

Čerpání finančních prostředků bylo v souladu s předloženým rozpočtem k dotaci ve výši 60000,- Kč.

Zakoupeno a uhrazeno bylo:

Logopedická zrcadla otočná
Hra se stíny
Kostky s písmeny a čísly
Magnetický arch
Artikulace a fonologické rozlišování hlásek
Magic ball
Kostky s písmeny a čísly
Kuželky
Oblékací postavy holka a kluk
Strukturované karty
Stínové obrázky
Knihy
Kurz „Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství, akreditace MŠMT-42607/2013-1-961 pro 2 pedagogické pracovnice MŠ
Metodické pomůcky a listy
Laminátor
Dekorativní prvky
Počítačové programy aj.

Projekt Logohrátky – logopedická prevence byl spolufinancován částkou ve výši 22000,- Kč zřizovatelem Městským obvodem Svinov. Z této částky byl uhrazen Kurz „Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství, akreditace MŠMT-42607/2013-1-961 pro 3 pedagogické pracovnice MŠ, programy, knihy a metodiky.

Na všech odloučených pracovištích MŠ (šest tříd) byly vytvořeny prostory pro klidnou práci s dětmi vyžadující individuální práci – tzv. LOGOKOUTKY. Logokoutky byly vybaveny novými pomůckami, dekorativními prvky aj. V těchto koutcích probíhá pravidelně jeden krát v týdnu logopedická chvilka pod vedením studentek magisterského studia speciální pedagogiky OU v rámci jejich reciproční praxe. Praxe je prováděna jak individuálně (MŠ Bílovecká, MŠ Rošického), tak skupinově (MŠ Polanecká).

 

Jazykové chvilky v MŠ

   V letošním roce započala MŠ Polanecká spolupráce s Ostravskou univerzitou a v rámci projektu Logohrátky - logopedické prevence rozjela s dětmi "kroužek" Logopedické chvilky.

   Jako absolventka bakalářského studia speciální pedagogiky a studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia, v oboru speciální pedagogika se zaměřením logopedie - surdopedie, se mi naskytla možnost stát u zrodu tohoto pro děti i pro mne přínosného projektu. Začátky byly, jak jinak, než náročné, ale spolu s perfektním kolektivem, pod vedením paní učitelky Slovákové, jsme se se všemi překážkami popraly s grácií.

   Všechny naše předškolní děti byly rozděleny do tří skupin zhruba po šesti dětech a s každou skupinkou jsme pravidelně jednou týdně po dobu čtyřiceti pěti minut prováděli hravou formou rozvoj komunikativních kompetencí.

   S našimi skoro školáky jsme cvičili jak správně dýchat, procvičovali artikulační orgány, trénovali verbálně akustickou paměť, rozšiřovali slovní i pojmovou banku, prohlubovali uvědomění hlásek ve slově a další aktivity jsme propojovali s motorickou činností – např. na Halloween jsme koláží lepili dýně, o Vánocích jsme dokreslovali vločky a jindy zase tvořili masky k tematickým úkolům.

   Jak taková klasická logopedická chvilka vypadá, jsem rodičům předvedla ve dvou čtyřicetiminutových přednáškách, kde se mimo jiné dozvěděli i něco málo k logopedické prevenci obecně.

   Co se týče mé osoby, spolupráce s touto školkou a jejím vstřícným personálem mi dala spoustu zkušeností nejen do profesního života, ale také rozšířila obzory a utvrdila v zájmu věnovat svůj pracovní život dětem. Jejich bezprostřední reakce a radost z dobře odvedené práce mi byly velkým zadostiučiněním. Proto upřímně doufám v další spolupráci s touto institucí a dalším rozšiřováním projektu.

   Máme možnost pracovat s dětmi ve věku jejich největší absorpce informací a poznatků, nenechme je tedy ležet ladem a udělejme z nich naši společnou budoucnost.

                                                        Bc. Žaneta Florýková

 

 Fotogalerie

LogoOstrava

Projekt je hrazen z rozpočtu statutárního města Ostravy – oblast školství

 

Název: Bobříci poznávají přírodní vědy

Okruh: jednorázové akce

Termín: 1. 1. 2014 – 28. 11. 2014

Projekt se skládá z několika jednodenních projektových dnů, týdenního pozorování na škole v přírodě a průběžných pozorování.

Zaměříme se na rozšíření povědomí předškolních dětí o ochraně přírody a polytechnické výchově. Zaměříme se problémy ŽP, které se vyskytují a jsou specifické pro místo, kde děti žijí a navštěvují mateřskou školu.

Popis projektových dnů:  ZDE.