Název projektu:                                  Otevřená škola

Registrační číslo projektu:     CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007133

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzva: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní

Realizace projektu: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita

logo ov

 

V tomto kalendářním roce jsme získali prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy, oblast školství, k realizaci projektu pod názvem

 

Škola vážně i nevážně 2017.

 

Projekt se skládá z několika projektových dnů, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění a zpestření výuky environmentální výchovy, přírodovědných a technických předmětů.

 

Zaměříme se na vztahy a vytváření zdravých sociálních vazeb ve třídě. Seznámíme žáky s dodržováním správného životního stylu a to nejen prostřednictvím sportovních aktivit, ale i dodržováním návyků při správném stravování. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem v Ostravě-Martinově se seznámíme s činností a povoláním hasičů a žáci se naučí jak správně reagovat při řešení mimořádných událostí. Další projektové aktivity se týkají dramatické výchovy a zručnosti v informačních technologiích. Na jaře se žáci seznámí s tradicemi a zvyky, které jsou specifické pro místo, kde žijí a navštěvují školu. Formou soutěží a aktivit se zaměříme na region Ostravska.

 

 

Popis projektových aktivit: (pro zobrazení informací klikněte na název akce)

I. 105. výročí založení ZŠ Ostrava-Svinov

 plakatnaweb


II. Tradiční aktivity ve Svinově

1. Vítání jara

      Více ZDE.

      FOTOGALERIE ZDE.

pozvankaMorena

 2. Země 2017

      Více ZDE.

      FOTOGALERIE ZDE.

 

III. Soutěže

1. Soutěžní přehlídka školních divadel 2017

       Pozvánka ZDE

2. Prezentiáda

3. Chlebíček na cestě kolem světa

 

IV. Chci se stát Soptíkem

Více o akci ZDE  a  ZDE

FOTOGALERIE 

 

V. Vztahy ve třídě

 Adaptační kurz

Stmelovací workshop

projektrozvoj

 

 

 

 

 

 

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzvdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

projektrozvoj2

Uložit

Uložit

Dopravní výchova a chování za mimořádných událostí se staly náplní projektového dne, který se uskutečnil 26. dubna (pro žáky 6. a 7. ročníku) a
28. dubna (pro žáky 8. a 9. ročníku).

Znalosti a schopnosti z těchto oblastí života si žáci prověřili na čtyřech stanovištích, která pro ně byla připravena. Na školním hřišti si v rámci jízdy zručnosti vyzkoušeli své cyklistické dovednosti, v učebně IVT si otestovali své znalosti pravidel silničního provozu, v učebně přírodopisu se v rámci zdravovědy věnovali nácviku první pomoci a na stanovišti POKOSu se zabývali přípravou občana k obraně státu a chováním člověka za krizových situací.

FOTOGALERIE

LogoOstrava

 

 

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy – oblast školství

Název projektu: Škola vážně i nevážně 2016

Téma podpory: 1. Celoroční i jednorázové volnočasové aktivity, významné akce celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních škol, studenty středních škol a klienty školských zařízení zájmového vzdělávání

Termín:1.3.2016 - 30.11.2016

 

Projekt se skládá projektových aktivit zaměřených na zkvalitnění výuky přírodovědných a technických předmětů, čtenářské gramotnosti, dramatické výchovy, zručnosti v informačních technologiích. Formou soutěží, výstav a prezentací v Power Pointu se zaměříme na region Ostravsko a připomeneme si významnou osobnost českých dějin. Blíže se seznámíme se s tradicemi a zvyky, které jsou specifické pro místo, kde žáci žijí a navštěvují školu.

 

Publicita:

https://svinov.ostrava.cz/cs/o-svinove/zpravodaj/rok-2016/copy_of_Letni_vydani_2016_final.pdf 

 

 

 

Popis projektových aktivit:

1. Vítání jara – rozloučení se zimou a oslava jara.

Více ZDE

FOTOGALERIE

vitanijaraplakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Země 2016 – aktivity a soutěže zaměřené na environmentální výchovu, přírodovědné a technické předměty.

Více ZDE

FOTOGALERIE 

 

3. Po stopách Karla IV. – v rámci 3. - 7. ročníku se uskuteční projektové aktivity na téma Po stopách Karla IV. Žáci budou ve smíšených skupinách spolupracovat při práci s odborným i beletristickým textem (zvyšování čtenářské gramotnosti). Základní údaje o životě a významu Karla IV. zpracují ve formě informativních panelů, které budou vystaveny v prostorách školy. Výlet do Prahy – žáci se seznámí s místy, která mají spojitost s životem Karla IV.

Více ZDE

FOTOGALERIE

 

4. Soutěž v počítačové prezentaci 2016 – soutěž žáků ve dvou kategoriích (I. stupeň a II. stupeň), téma prezentací zaměříme na Ostravsko, soutěže se zúčastní kromě žáků naší školy i žáci partnerských škol.

Více ZDE

Diplomy ZDE

FOTOGALERIE

 

5. Přehlídka školních divadel – soutěž divadelních představení žáků naší školy a partnerských škol.

Více ZDE

FOTOGALERIE

 

logo5

 

Hlavním cílem projektu Modernizace výuky fyziky a chemie, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01555, realizovaný v ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. je výuka fyziky a chemie názornou a zábavnou formou, která žákům a učitelům fyziky a chemie umožní netradiční pohled na fyzikální a chemickou problematiku. Projekt je zaměřen na výuku fyziky a chemie pro druhý stupeň základní školy, resp. pro 6. až 9. ročník ZŠ. Žákům projekt umožní snadnější a zábavnější osvojení probírané látky, pochopení daného fyzikálního nebo chemického problému, které mohou uplatnit a využít v každodenních životních souvislostech, umožní zlepšit znalosti tak, aby byly na úrovni technického vývoje a odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Stejně tak by měl projekt pomoci pedagogům s efektivní výukou těchto náročných předmětů. V tomto ohledu by měla také výrazně napomoci zvýšit kvalitu výuky nově vybavená fyzikální a chemická učebna. Projekt je dotován 85% z prostředků EU a 15% z rozpočtu MOb Svinov, který celý projekt předfinancoval.

 

 

Ve dnech 1. – 17. 5. 2015 se v Ostravě konalo „Mistrovství světa v ledním hokeji 2015“. Statutární město Ostrava nabídlo základním školám možnost aktivně se zapojit do dění mistrovství světa soutěžním projektem „Ostrava fandí hokeji“. Obsahem projektu byly 4 soutěžní disciplíny, přičemž škola, která se zúčastnila minimálně 2 soutěžních disciplín, obdržela dotaci ve výši 5 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací tohoto projektu.

Naše škola se zapojila do projektu ve 3 disciplínách:

  1. Výroba velkoplošného plakátu - na téma „Český hokej – očima dětí ZŠ“ – plakát vyrobili žáci V.A
  2. Prezentace na Facebooku – fotografie tohoto plakátu byla zveřejněna na Facebooku, hodnocení provedli návštěvníci Facebooku hlasováním
  3. Kotel fanoušků – na hokejovém utkání Norsko x Bělorusko - žáci 5. – 9. roč. vyrobili vlajky, třásně a transparenty, hodnotil se také počet žáků, výstroj, výzbroj, pokřiky a atmosféra při utkání

Účast na hokejovém utkání byla zároveň vyvrcholením celého soutěžního projektu, kdy se 125 žáků 5. – 9. roč. naší školy v doprovodu třídních učitelů dne 12. 5. 2015 zúčastnilo hokejového utkání Norsko x Bělorusko. Škola si zvolila k fandění hokejový tým Norska a svým fanděním se snažila podpořit tým a vytvořit dobrou atmosféru. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 ostravských škol. I když naše škola neobsadila čelní pozice ve  velmi početné konkurenci, nutno říci, že řada dětí navštívila ČEZ Arénu vůbec poprvé a díky této soutěži měli žáci možnost zúčastnit se Mistrovství světa v hokeji zcela zdarma. Celá tato akce proběhla bez problémů a pro všechny zúčastněné bylo utkání skvělým zážitkem. Na památku škola obdržela pamětní list, knihu o historii sportu v Ostravě a cenný puk s logem Mistrovství světa v hokeji, který je vystaven v prostorách školy.

                                                                                                                                             Mgr. Marcela Šelleová

 projektofh 1   projektofh 2  projektofh3projektofh4

 

LogoOstrava

Projekt je hrazen z rozpočtu statutárního města Ostravy – oblast školství

Název projektu: Škola vážně i nevážně 2015

Okruh. Celoroční i jednorázové volnočasové aktivity pro žáky škol a klienty školských zařízení

Termín: 2.3.2015 -30.11.2015

 

Projekt se skládá z několika jednodenních projektových dnů, dvou celoročních aktivit a přípravě

na oslavách 750 výročí založení Svinova. Zaměříme na zkvalitnění výuky přírodovědných a

technických předmětů, čtenářskou gramotnost, sportovní a pohybové aktivity a seznámíme se

s tradicemi a zvyky, které jsou specifické pro místo, kde žáci žijí a navštěvují školu.

 

Popis projektových dnů:

1. Vítání jara – rozloučení se zimou a oslava jara. Více ZDE.    PLAKÁT     Fotogalerie

2. Země 2015 – aktivity a soutěže zaměřené na environmentální výchovu, přírodovědné a

technické předměty. Více ZDE .   Fotogalerie

3. Kniha v hlavní roli – dramatické představení pro žáky ZŠ a děti MŠ a kvíz z doporučené četby. Více: ZDE

Fotogalerie

Fotogalerie II

 

4. Sport nás baví - sportovní turnaj partnerských škol- naše škola v minulých letech.

spolupracovala při projektech spolufinancovaných z EU (Hraj si, spolupracuj, vzdělávej se! a

Společně za sportem, kulturou a historií) se ZŠ Heleny Salichové Ostrava - Polanka, ZŠ a MŠ

Ostrava - Krásné. Tímto projektovým dnem bychom chtěli podpořit udržení a rozvoj dosavadní

spolupráce mezi školami, prohloubení osobních kontaktů mezi žáky a pedagogickými

pracovníky. Více ZDE a   ZDE.

Fotogalerie

Fotogalerie II

 

5. 750 let Svinova – výstavy a kulturní program směřující k oslavám tohoto výročí.

 

5.1.  Svinov kdysi a dnes:  více: ZDE

 Fotogalerie vyhodnocení

 

5.2.   Čtení z kronik:

PLAKÁT

Program:

program

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

 

5.3.   Dějepisná olympiáda: ce ZDE

Fotogalerie

 

 Svinovský hlasatel  ZDE

 

0000000051

Žáci 9. a někteří z 8. ročníků naší školy se účastní na SPŠ Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice výuky praktických činností v rozsahu 15 lekcí. Výuka je zaměřena na práci s počítači v programech Autodesk Inventor, EDGECAM a dále Robotika. Prezentace výroby součásti, kterou žáci navrhli ve školních dílnách na CNC strojích. Projekt NatTech je realizován z prostředků uvedených v baneru v létech 2013 -2015.

NT1NT2NT3NT4NT5